Oxford Research har utvärderat tretton integrationsinsatser för nyanlända i Vingåkers kommun. Utvärderingen presenterades nyligen för kommunen och Länsstyrelsen Södermanlands län som varit med och finansierat insatserna genom statsbidrag.

Vad kan utvärderingen säga om kännetecken för framgångsrika integrationsinsatser?

- Det finns nog inget generiskt framgångsrecept för den här typen av insatser, utan det är alltid beroende av insatsernas plats och andra förutsättningar, säger analytiker Malin Hellström, som har arbetat med utvärderingen.

Insatserna som utvärderats har syftat till att hjälpa deltagarna att integreras i samhället. Det har till exempel handlat om stöd i att skaffa eget boende, ta körkort, etablera kontakter med etablerade svenskar, komma i arbete samt utveckla språk- och samhällskunskaper.

– Vingåkers kommun har arbetat med tretton olika integrationsprojekt som tillsammans har mött sju olika behov hos målgruppen. Inom dessa projekt har väldigt olika typer av aktiviteter gjorts. Kombinationen av olika aktiviteter, både vad gäller innehåll och form, har fungerat bra för Vingåkers kommun och varit mycket uppskattat av målgruppen, säger Malin Hellström.

Projekten har finansierats av tre olika riktade statsbidrag genom Länsstyrelsen Södermanlands län.

Vad visar utvärderingen?

I utvärderingsrapporten konstaterar vi att insatserna varit uppskattade bland deltagare, ledare och finansiärer. Inom ramen för insatserna har nyanlända erbjudits en bredd av aktiviteter, som underlättat för integration och minskat risken för passivisering.

Vi konstaterar att insatsernas innehåll och form kompletterat varandra väl. Kombinationen av insatser har gjort det möjligt att hänvisa individer till insatser som är relevanta för deras specifika behov. Många av deltagarna har varit med i flera insatser och det har varit möjligt för insatserna att marknadsföra varandra för att öka antalet deltagare.

Samtidigt pekar vi på att det saknats en strategi för hur deltagarna ska gå vidare med arbete, boende och körkort, utan stöd från kommunen. Vi menar att en sådan strategi kunnat utformas i samarbete med det lokala närings- och föreningslivet. Vi uppmärksammar också att insatserna haft svårare att attrahera manliga deltagare, vilket sannolikt berott på en kombination av genusnormer och mäns specifika behov när det kommer till integration.

Dessutom konstaterar vi att det finns potential att utveckla och förbättra uppföljningen inom projekten och mellan Vingåkers kommun och Länsstyrelsen Södermanland. Dels genom att utforma en formell struktur för att säkerställa att lärandet mellan projekten säkerställs och används, dels genom att de data som samlas in i uppföljningssyfte används på ett strategiskt vis.

– De utmaningar vi har identifierat är vanliga för projektfinansierade insatser. Särskilt frågan om uppföljning är klurig. Å ena sidan vill man inte belasta projekt med för mycket krav på uppföljning som sedan inte används. Å andra sidan är det viktigt med uppföljning för att säkerställa att insatser utvecklas och att finansiering går till rätt saker, säger Malin Hellström.

Vårt erbjudande inom integration

Oxford Research har lång erfarenhet av att genomföra analyser och utvärderingar av integrationsinsatser. Bland annat har vi genomfört flera studier för Nordiska ministerrådet om insatser för integration i de nordiska länderna. Vi har bland annat undersökt varför vissa kvinnor inte deltar i nordiska integrationsprogram och studerar för närvarande vilka goda exempel som finns inom språkträning för vuxna invandrare.

På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland följde vi under 2017 upp på indikatorer för integration inom arbetsmarknad, hälsa, boende och samhällsliv. Uppföljningen låg till grund för rekommendationer inom framtida utvecklingsområden i länet.

För Sundsvalls kommun utvärderade vi under perioden 2018 till 2019 en insats som syftade till att förbättra kommunens service gentemot nyanlända. Inom ramen för insatsen erbjöds medarbetare på Sundsvalls kommun utbildning om integrationsprocessen, språk, integration, mänskliga rättigheter och diskriminering.

Kontakta analytiker Malin Hellström på malin.hellstrom@oxfordresearch eller +46 (0) 731 80 25 40 om du vill veta mer om utvärderingen eller vårt erbjudande inom integration och sociala insatser.