Den 9 maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som utgjorde startskottet för den europeiska integrationsprocessen efter andra världskrigets slut.

Det här året passar vi på att uppmärksamma vårt arbete på den europeiska marknaden, för kunder som Europeiska kommissionen och EU-myndigheten Eurofound.

Tidigare i vår kunde vi rapportera om att Oxford Research etablerar ett aktivt kontor i Bryssel. Den stärkta närvaron i den belgiska huvudstaden, mitt bland EU:s institutioner, är ett led i den kraftiga expansion vi genomgått på den europeiska marknaden under senare år.

Utökat arbete för EU-kommissionen

Under de senaste tre åren har Oxford Research utökat arbetet för Europeiska kommissionen. Under hösten 2020 påbörjade vi tre nya uppdrag inom områdena transport, tullar och skatter. Ett av uppdragen syftar till att kartlägga landförbindelser till och från flygplatser som en del i en översikt av det transeuropeiska transportnätverket.

De andra två uppdragen genomförs för EU:s generaldirektorat för skatter och tullar. Det första uppdraget syftar till att utvärdera ett samarbetsprogram för nationella tullmyndigheter, medan målet med det andra uppdraget är att ta fram ett antal policyalternativ för EU:s framtida momspolicy. Det kunskapsunderlag vi tar fram väntas få stor påverkan på hållbart företagande i EU.

– Vårt arbete för EU-kommissionen är inte bara värdefullt i sig utan bidrar också till våra uppdrag på den svenska marknaden. Arbetet vidgar våra perspektiv och gör det möjligt att jämföra med och lära oss från hur andra medlemsländer gör, säger Bradford Rohmer, delägare och senioranalytiker på Oxford Research.

– EU-kommissionen är dessutom ledande när det kommer till evidensbaserad policy-utveckling och utvärdering. Genom att hålla fast vid EU-kommissionens höga standard och riktlinjer för utvärderingar och policy-utveckling i alla våra uppdrag kan vi höja värdeskapandet även för myndigheter och andra offentliga aktörer i Sverige.

Under 2019-2020 ingick vi i ett europeiskt konsortium som studerade de sociala aspekterna av sjöfartsindustrin i EU. Studien pekade bland annat på att sjöfartsindustrin kämpar med låg attraktivitet bland unga arbetssökande, att de juridiska ramverken misslyckas med att främja jämställd lönesättning mellan kvinnor och män och att den europeiska sjöfartsindustrin står för nya utmaningar kopplade till digitalisering och automatisering.

Läs rapporten: ”Studie av sociala aspekter i sjöfartsindustrin

Kunskap som minskar arbetsmarknadseffekterna av pandemin

En annan viktig kund på den europeiska marknaden är EU-myndigheten Eurofound som arbetar med att ta fram kunskap för en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU.

– Oxford Research har alltid jobbat med arbetsmarknadsfrågor, men under de år vi agerat korrespondenter till Eurofound – tolv år för Sverige och åtta för Finland – har vi byggt upp en unik kunskapsbas på arbetsmarknadsområdet överlag, och i synnerhet i frågor som rör arbetsvillkor, partslandskapet och den sociala dialogen, säger Anna-Karin Gustafsson, analytiker på Oxford Research.

– Vår korrespondentroll har dessutom vuxit från att vi tidigare endast bistod med nationell datainsamling till att vi nu stödjer Eurofound i deras EU-övergripande analyser. Vi ser också att de underlag vi är med och tar fram kommer en rad olika typer av aktörer till gagn, såväl inom EU-kommissionen som på det nationella och lokala planet.

Som nationella korrespondenter till Eurofound för Sverige och Finland har Oxford Research bidragit med värdefulla underlag till en ny databas som samlar EU-ländernas hantering av coronapandemin. Bland annat har vi rapporterat om införandet av korttidsarbete och de utökade låne- och garantimöjligheter som erbjudits företag i Sverige.

Läs mer: ”Ny databas samlar EU-ländernas hantering av covid-19

Tidigt under pandemin hjälpte vi Eurofound att skicka ut en enkät som skulle undersöka pandemins effekter på EU-medborgares livskvalitet. De första enkätsvaren som publicerades i maj 2020 visade att förtroendet för EU:s institutioner minskat dramatiskt under pandemin och att över hälften av de EU-medborgare som besvarat enkäten oroade sig för framtiden.

Under 2021 har vi bidragit till en Eurofound-rapport om hur pandemin har påverkat arbetslivet i EU-länderna. Rapporten lyfter bland annat fram att den svenska arbetsmarknaden klarat sig bättre än i många andra EU-länder och att ekonomin sakteligen är på väg att återhämta sig.

I maj 2021 började den tidigare Eurofound-medarbetaren Nils Brandsma som ny analytiker vid Oxford Research i Stockholm. Läs en intervju med Nils här.

Kontakta Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se om du vill veta mer om vårt arbete för europeiska kunder.