Oxford Research har utvärderat Tillväxtverkets stöd till regionernas arbete med smart specialisering.

Smart specialisering väntas bli ett viktigt verktyg för regioner och andra aktörer i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027.

I utvärderingsrapporten till Tillväxtverket konstaterar vi att de flesta svenska regionerna arbetar på ett eller annat sätt med smart specialisering. Däremot har regionerna kommit olika långt i arbetet – medan vissa regioner har lång erfarenhet av att arbeta med smart specialisering är begreppen och arbetssätten fortfarande nya för vissa regioner.

Smart specialisering har samtidigt klättrat på dagordningen i samtliga regioner, även om arbetet fortfarande upplevs vara isolerat från annat arbete med regional utveckling.

Vi konstaterar också att det funnits en otydlighet om vilken roll smart specialisering ska ha i det regionala utvecklingsarbetet.

Vi rekommenderar Tillväxtverket att anpassa sitt stöd till regionerna till hur långt olika regioner kommit i arbetet med smart specialisering och att förtydliga kommunikationen om vilken roll smart specialisering ska ha i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer: “Utvärdering av Tillväxtverkets stöd till regionerna inom smart specialisering

Ett arbetssätt för att prioritera resurser

Smart specialisering är ett arbetssätt inom EU som hjälper medlemsstater och regioner att prioritera resurser mot de områden som har störst potential för tillväxt. Smart specialisering introducerades av EU-kommissionen 2005 i syfte att stärka kunskapens roll i arbetet med innovation och hållbar utveckling.

2010 blev smart specialisering ett vägledande koncept för EU:s innovationssatsningar och integrerades som en del i genomförandet av sammanhållningspolitiken. Regionerna rekommenderades i samband med detta att ta fram regionala innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3).

I genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 ställer EU krav på att regionerna tagit fram regionala innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) för att få ta del av finansiering.

Ledande experter på smart specialisering

På Oxford Research har vi lång erfarenhet av att arbeta med hela processen för smart specialisering – från analys och genomförande – till uppföljning och utvärdering.

Vi tar bland annat fram analysunderlag för strategier och regionala prioriteringar för smart specialisering. Tidigare har vi tagit fram kartläggningar och analyser av regionala styrkepositioner för regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Örebro län.

Vi erbjuder process- och kunskapsstöd i framtagande och genomförande av regionala innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3). Vi har bland annat hjälpt regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Östra Mellansverige med organiseringen av arbetet med smart specialisering inför Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027.

Vi följer upp på och utvärderar processer och projekt kopplade till arbetet med smart specialisering. Vi har bland annat tagit fram en uppföljningsmodell för smart specialisering för regionalt utvecklingsansvariga organisationer i Dalarna, Värmland och Gävleborg. Under 2016-2018 utvärderade vi ett projekt i Västmanland som syftade till att tillämpa smart specialisering på det innovationsstödjande arbetet i regionen.

Läs mer om vårt erbjudande inom smart specialisering här.

Kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du har frågor om vårt arbete med smart specialisering.