Publikationer

Löpande utvärdering av Smart4U

I december 2015 beviljades projektet Smart4U finansiering för att genomföra insatser för styrkeområdessamverkan och smart specialisering i Västmanland. Oxford Researchs löpande utvärdering av projektet pågick mellan 2016-2019.
Language -
Year -
Customer -

Löpande utvärdering av Basun

Under tre år har Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen samarbetat för att få arbetslösa i åldrarna 15 till 24 år i sysselsättning genom projektet Basun. Oxford Research och Payoffs löpande utvärdering visar att projektet använt sina projektmedel ändamålsenligt och uppnått goda resultat.
Language -
Year -
Customer -

Så fungerar det regionala lärandet

Under våren 2019 genomförde Oxford Research en omvärldsanalys åt Region Örebro län avseende svenska regioners arbete med analys och uppföljning av regionala utvecklingsstrategier (RUS).
Language -
Year -
Customer -

Utvärdering av Nationalmuseum Jamtli

Under tre år har Nationalmuseum i Stockholm och det regionala museet Jamtli i Östersund samarbetat för att nå ut till en större publik, bland annat genom att kombinera Nationalmuseums stora konstsamling med Jamtlis pedagogiska verksamhet. Oxford Researchs löpande utvärdering visar att projektet nått en god måluppfyllelse och att förutsättningarna förbättrats för att åstadkomma regionalekonomiska effekter på lång sikt.
Language -
Year -
Customer -

Pappors användning av föräldraledighet

På uppdrag av EU-kommissionen har Eurofound publicerat en översiktsrapport om pappors användning av föräldraledighet i EU-länderna och i Norge. Oxford Research har bidragit till rapporten med nationell statistik från Sverige, Finland och Danmark.
Language -
Year -
Customer -

Jämställdhetsprincipen i EU:s sammanhållningspolitik

I en ny rapport till Europaparlamentet framhålls att Sverige varit framgångsrikt i att integrera jämställshetsprincipen i ett urval av de nationella operativa programmet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kopplade till uppföljning, mätning och utvärdering av principen.
Language -
Year -
Customer -

Projektledarträffar inom Innovationsynk

Oxford Research har under hösten 2018 hållit i fyra projektledarträffar på Tillväxtverket inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen

Oxford Research AB har på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en studie om kommunernas arbete med Tillgänglighetsdatabasen (TD). TD erbjuder dels information om den fysiska tillgängligheten i vardagen, och är dels ett verktyg för att inventera den fysiska miljön.
Language Swedish
Year 2018
Customer Västra Götalandsregionen

Lärande utvärdering av Gröna fonden – halvtidsutvärdering 2018

Denna rapport utgör halvtidsutvärderingen av den gröna investeringsfonden (Gröna fonden) som genomförs inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet.
Language Swedish
Year 2018
Customer Tillväxtverket

Löpande utvärdering av Grow International Southern Sweden

Oxford Research har genomfört en löpande utvärdering av ERUF-projektet Grow International Southern Sweden under åren 2015-2018. Projektet syftade till att ta fram en modell för att försöka öka exporten och internationaliseringsgraden hos skånska företag.
Language Swedish
Year 2018
Customer Invest in Skåne
SE FLER