Publikationer

Vägar till sysselsättning för nyanlända i Sverige

Oxford Research har på uppdrag av Statsrådets kansli i Finland undersökt tre svenska reformer som genomförts för att stärka nyanländas vägar till utbildning och sysselsättning. Syftet med uppdraget har varit att sprida lärdomar från Sverige till Finland om hur nyanlända kan få stöd att komma i arbete.
Language English
Year 2020
Customer Statsrådets kansli

Kompetensförsörjning genom livslångt lärande

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtanalys genomfört fem fallstudier av insatser för livslångt lärande i andra europeiska länder. Rapporten presenterar resultat och lärdomar från hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien finansierar satsningar för att främja det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och -utveckling i små och medelstora företag.
Language Swedish
Year 2020
Customer Tillväxtanalys

Utvärdering av statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider

Oxford Research har på uppdrag av Statskontoret utvärderat statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider. Utvärderingen har genomförts under våren 2020 och resultaten har, tillsammans med Statskontorets rekommendationer, överlämnats till Näringsdepartementet.
Language Swedish
Year 2020
Customer Statskontoret

Lärdomar från Innovationsynk 2019

Oxford Research hade under 2019 i uppdrag av Tillväxtverket att arrangera fyra projektledarträffar och en konferens inom ramen för mötesplatsen Innovationsynk. Nu finns en rapport tillgänglig som sammanfattar diskussioner och lärdomar från EU-finansierade utvecklingsprojekt inom tematiskt område 1.
Language Swedish
Year 2020
Customer Tillväxtverket

Strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige 2014-2020

I juli 2019 upphandlades Oxford Research att utvärdera genomförandet och utfallet av strukturfondsarbetet i Östra Mellansverige. Uppdraget är nu slutfört och slutrapporten finns  tillgänglig för nedladdning till höger på den här sidan.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Örebro län

Representativitet i den sociala dialogen för säkerhetsbranschen

Oxford Research bidrog under hösten 2019 till en studie av den europeiska sociala dialogen för säkerhetsbranschen. Studien genomfördes på uppdrag av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och fungerar som ett underlag när Europeiska kommissionen identifierar relevanta arbetsmarknadsparter att konsultera.
Language English
Year 2019
Customer Eurofound

Löpande utvärdering av Gröna fonden

Oxford Research har under perioden 2017 till 2019 haft i uppdrag av Tillväxtverket att löpande utvärdera den gröna investeringsfonden Almi Invest GreenTech (”Gröna fonden”). Här kan du läsa om utvärderingens genomförande och resultat samt ta del av utvärderingens slutrapport.
Language Swedish
Year 2019
Customer Tillväxtverket

Agenda 2030 i Region Jämtland Härjedalen

Under perioden juli till september 2019 stöttade Oxford Research Region Jämtland Härjedalen i att implementera hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 i det regionala strategiarbetet. Uppdraget utmynnade i en rapport som bland annat presenterar en nationell och internationell kartläggning av metoder för att arbeta med Agenda 2030 samt en analys av hur hållbarhetsaspekterna och Agenda 2030 integrerats i Region Jämtland Härjedalens utvecklingsstrategi.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Jämtland Härjedalen

Utredning av kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbotten

Oxford Research hade under perioden april till augusti 2019 i uppdrag att utreda kapitalförsörjningsstrukturen i Norrbottens län. Utredningen genomfördes som ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen.
Language Swedish
Year 2019
Customer Region Norrbotten

Utvärdering av tre livsmedelssatsningar

Under våren och sommaren 2019 har Oxford Research utvärderat tre livsmedelssatsningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Syftet var att undersöka medverkande företags utveckling och kundnöjdhet.
Language Swedish
Year 2019
Customer Västra Götalandsregionen
SE FLER