Publikationer

Effektutvärdering av EU:s regionalfond 2014–2020

Oxford Research har tillsammans med Jonas Månsson, forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, utvärderat regionalfondens långsiktiga effekter på deltagande små och medelstora företag.
Språk Swedish
År 2022
Kund Tillväxtanalys

Utvärdering av Act Svenska Kyrkans projekt Changemaker

Oxford Research hade under våren 2022 i uppdrag av Act Svenska kyrkan att utvärdera det Sida-finansierade projektet Changemaker.
Språk Swedish
År 2022
Kund Act Svenska Kyrkan

Utvärdering av integrationsinsatser i Vingåker

Oxford Research har under 2021 till 2022 utvärderat tretton statsbidragsfinansierade integrationsinsatser i Vingåkers kommun. Utvärderingen har genomförts för Länsstyrelsen Södermanland. Alla som arbetar med kommunala eller regionala integrations- eller statsbidragsfinansierade projekt kan ha ett intresse av rapportens analys och rekommendationer.
Språk Swedish
År 2022
Kund Länsstyrelsen Södermanland

Bilden av Sverige på viktiga utlandsmarknader

Oxford Research har tillsammans med Gröndörren undersökt bilden av Sverige på ett antal viktiga utlandsmarknader. Undersökningen har genomförts för Svenska institutet.
Språk Swedish
År 2021
Kund Svenska institutet

Utvärdering av arbetslivsinriktad rehabilitering för långtidsarbetslösa

Oxford Research har på uppdrag av Samordningsförbunden Huddinge Botkyrka Salem och Södertälje utvärderad det ESF-finansierade projektet "MIA Vidare". Projektet syftade till att hjälpa arbetslösa och utsatta personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Språk Swedish
År 2021
Kund Samordningsförbunden HBS och Södertälje

Smart industri i regionerna 2.0

Oxford Research har under 2019-2021 utvärderat Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Smart industri i regionerna 2.0”. I utvärderingsrapporten presenterar vi våra bedömningar av uppdragets genomförande och resultat.
Språk Swedish
År 2021
Kund Tillväxtverket

Utvärdering av Swedish Scaleups

Oxford Research har under perioden juni 2018 till september 2021 löpande utvärderat satsningen ”Swedish Scaleups”. I utvärderingens slutrapport presenterar vi våra bedömningar av satsningens genomförande och resultat.
Språk Swedish
År 2021
Kund Västerås Science Park

Utvärdering av Tillväxtverkets stöd inom smart specialisering

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat myndighetens regeringsuppdrag att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering. Utvärderingen ska bidra med kunskap som kan vara till nytta för Tillväxtverket i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027.
Språk Swedish
År 2021
Kund Tillväxtverket

Minimum wages in 2021: Annual review

Oxford Research har bidragit till en ny rapport från Eurofound som studerar hur minimilöner i Europa fastställdes under 2020. Rapporten tar bland annat upp det svenska motståndet mot lagstadgade minimilöner på EU-nivå.
Språk English
År 2021
Kund Eurofound

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Oxford Research tagit fram en rapport om kvinnor som inte deltar i befintliga nordiska integrationsprogram. Kartläggningen fokuserar på vilka faktorer som ligger bakom icke-deltagande samt hur deltagande kan stärkas.
Språk English
År 2021
Kund Nordiska Ministerrådet
SE FLER