Publikationer

Utvärdering av Tillväxtverkets stöd inom smart specialisering

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat myndighetens regeringsuppdrag att stödja regionerna i deras arbete med smart specialisering. Utvärderingen ska bidra med kunskap som kan vara till nytta för Tillväxtverket i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027.
Language Swedish
Year 2021
Customer Tillväxtverket

Minimum wages in 2021: Annual review

Oxford Research har bidragit till en ny rapport från Eurofound som studerar hur minimilöner i Europa fastställdes under 2020. Rapporten tar bland annat upp det svenska motståndet mot lagstadgade minimilöner på EU-nivå.
Language English
Year 2021
Customer Eurofound

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Oxford Research tagit fram en rapport om kvinnor som inte deltar i befintliga nordiska integrationsprogram. Kartläggningen fokuserar på vilka faktorer som ligger bakom icke-deltagande samt hur deltagande kan stärkas.
Language English
Year 2021
Customer Nordiska Ministerrådet

Ekosystem inom additiv tillverkning

Oxford Research har genomfört en kartläggning av ekosystem inom additiv tillverkning i Danmark, Norge och Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av Danish AM Hub och Alfred Nobel Science Park inom ramen för Interreg-projektet AM Nordic.
Language English
Year 2020
Customer Danish AM Hub, Alfred Nobel Science Park

Klusterutvärdering av satsning på svensk yrkesutbildning

Oxford Research har under perioden 2018-2020 haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet att utvärdera tio projekt som syftade till att stärka och utveckla den svenska yrkesutbildningen.
Language Swedish
Year 2020
Customer Svenska ESF-rådet

Forskning och innovation inom kärnkraft i Sverige

På uppdrag av Energimyndigheten har vi tagit fram en rapport som sammanfattar forskning och aktuella forskningsfrågor på kärnkraftsområdet.
Language Swedish
Year 2020
Customer Energimyndigheten

Social representation inom pappersbranschen i EU

Oxford Research har under hösten 2020 bidragit till en Eurofound-rapport om den sociala dialogen inom pappersbranschen i EU-länderna och Storbritannien.
Language English
Year 2020
Customer Eurofound

Utvärdering av satsningar på offentliga måltider

Oxford Research har under våren och sommaren 2020 utvärderat tre satsningar på hållbara offentliga måltider och lokal livsmedelsproduktion i Västra Götaland. I vår slutrapport konstaterar vi bland annat att satsningarna varit relevanta och medfört goda resultat på målgrupperna.
Language Swedish
Year 2020
Customer Västra Götalandsregionen

Vägar till sysselsättning för nyanlända i Sverige

Oxford Research har på uppdrag av Statsrådets kansli i Finland undersökt tre svenska reformer som genomförts för att stärka nyanländas vägar till utbildning och sysselsättning. Syftet med uppdraget har varit att sprida lärdomar från Sverige till Finland om hur nyanlända kan få stöd att komma i arbete.
Language English
Year 2020
Customer Statsrådets kansli

Kompetensförsörjning genom livslångt lärande

Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtanalys genomfört fem fallstudier av insatser för livslångt lärande i andra europeiska länder. Rapporten presenterar resultat och lärdomar från hur Finland, Nederländerna, Irland och Storbritannien finansierar satsningar för att främja det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och -utveckling i små och medelstora företag.
Language Swedish
Year 2020
Customer Tillväxtanalys
SE FLER